Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής

Η ατομική επιχείρηση «ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΑ» με έδρα επί της οδού Παύλου Μελά αριθμ. 12 στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 622, με Α.Φ.Μ. 068397156 (Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και με στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: +306946854375, e-mail: muzike.thessaloniki@gmail.com (εφεξής: επιχείρηση) που διατηρεί την ιστοσελίδα https://www.muzike-family-concepts.gr/ δίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες, και για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων μας, προβαίνουμε σε επεξεργασία δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την επιχείρηση της Ελένης Μοσχά, τηλέφωνο: +306946854375, e-mail: muzike.thessaloniki@gmail.com.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα των πελατών μας που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας (https://www.muzike-family-concepts.gr/), μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου επικοινωνίας μαζί μας.
Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα και, εάν αυτό συμβεί, η ενημερωμένη έκδοση θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Επίσης, δεσμευόμαστε να σας γνωστοποιούμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, μη χρηστικά στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας (όπως εάν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε η πληρωμή μέσω της κάρτας της από το τραπεζικό ίδρυμα), διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

3. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

 • Όνομα, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου.
 • Ιστορικό κρατήσεων στην ιστοσελίδα μας, καθώς και πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις σας
 • Μέρος των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών (πχ όνομα κατόχου κάρτας, έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Πληροφορίες και μηνύματα που ανταλλάσετε μαζί μας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας (πχ φόρμες επικοινωνίας, email, chats κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας μέσω των σελίδων που διατηρούμε σε ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα.
 • Χρησιμοποιούμε kokoanalytics που είναι συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα από τον σχεδιασμό του (GDPR compliant by design).

Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι όταν καταχωρείτε παραγγελίες εισιτηρίων ή προβαίνετε σε χρήση άλλων εργαλείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας (πχ τηλεφωνικές επικοινωνίες, αποστολή email, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αξιολογήσεις συναυλιών κ.α.).

4. Σκοπός, νόμιμη αιτία της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα σας συλλέγονται για λόγους εξυπηρέτησης, επικοινωνίας, λογιστικούς/ νομικούς λόγους, marketing, προστασίας και ασφάλειας. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τους εξής λόγους:

 • Εξυπηρέτηση: Για την κράτηση των εισιτηρίων που πραγματοποιήσατε από την ιστοσελίδα μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης υπηρεσιών που συνάπτουμε μαζί σας για κάθε κράτηση εισιτηρίων.
 • Επικοινωνία: Για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις/συναυλίες που διοργανώνουμε.
 • Λογιστικούς/ νομικούς λόγους: Για την κράτηση των εισιτήριων και την έκδοση των απαιτούμενων από το νόμο παραστατικών
 • Marketing: Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, την παροχή εξατομικευμένης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα πιστότητας πελατών ή/ και αξιολόγησης προϊόντων, την πιο εύχρηστη εμπειρία χρήσης (πχ προσαρμογή περιεχομένου στα ενδιαφέροντά σας, αποφυγή επανακαταχώρησης των πληροφοριών σας, παροχή ιστορικού των παραγγελιών σας κ.α.).
 • Προστασίας & Ασφάλειας: Για την αποφυγή κακόβουλων δράσεων στην ιστοσελίδα, τη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα για την αποφυγή απάτης που σχετίζονται με τις πιστωτικές κάρτες, τη συνεργασία με τις αρχές (φορολογικές, δικαστικές κ.λπ.) αν και εφόσον αυτή απαιτηθεί.

Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες των δεδομένων των πελατών μας είναι:

 • α) Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
 • β)  Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.
 • γ) Η ρητή σας συγκατάθεση για συγκεκριμένους σκοπούς.
 •  

 • δ) Το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας.

Σημειώστε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε τη νομική βάση για να το πράξουμε, στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής.. Δεν επιθυμούμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία και ειδικότερα μέχρι την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση/αγορά εισιτηρίων . Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουμε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικούς ελέγχους) ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε κάποιον από τους προαναφερθέντες σκοπούς, τα διαγράφουμε με ασφάλεια.

5. Τι κάνουμε για τη διαφύλαξη και την ασφάλειά τους.

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την καταχώρηση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ, ενώ δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε αμελλητί για οποιαδήποτε παραβίασή τους. Όλα τα στοιχεία πληρωμών καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζκού ιδρύματος χωρίς καμία δική μας παρέμβαση ή επεξεργασία. Τα δε στοιχεία των πιστωτικών/ χρεωστικών που χρησιμοποιείτε δεν είναι ορατά από την επιχείρησή μας, παρά μόνο ένα μη χρηστικό τμήμα τους (πχ όνομα κατόχου, έγκριση/ απόρριψη κ.λπ.).Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους συνεργάτες μας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

6. Σε ποιους μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και για ποιο λόγο

Κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρησή μας, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι συνήθεις τρίτοι παραλήπτες δεδομένων σε τρίτους, είναι:

 • Κυβερνητικές αρχές και ρυθμιστικές αρχές που επιβλέπουν τη λειτουργία μας και τη συμμόρφωσή μας σε νομικές απαιτήσεις.
 • Αξιόπιστες μεταφορικές που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των παραγγελιών.
 • Αξιόπιστοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσιών marketing και αποστολής email/ sms, διεξαγωγής ερευνών πελατών και στοχευμένων καμπανιών marketing.
 • Εταιρείες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, που διευκολύνουν τις πληρωμές σας προς εμάς και την διερεύνηση περιστατικών απάτης.
 • Νομικοί και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι, δικαστήρια προκειμένου να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
 • Κοινωνικά δίκτυα και άλλοι ιστότοποι που ενδεχομένως να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας (πχ social sharing, links κ.λπ.).
 • Προμηθευτές και αναλυτές αγοράς που λαμβάνουν στατιστικά δεδομένα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν προσωποποιούνται σε συγκεκριμένα άτομα.

Οι προαναφερόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και αποκτούν πρόσβαση σε εκείνα τα δεδομένα των πελατών, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.

7. Ποιες διαδικασίες θεσπίσαμε για εξασκείτε τα δικαιώματά σας.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

 • Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.
 • Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνοντας αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε νόμιμα.
 • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Να ζητάτε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, όπου δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς ενημερωτικών Newsletter, καταργώντας την εγγραφή σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας.
 • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή, προκειμένου να μεταφέρεται τα δεδομένα σε άλλο αντίστοιχο φορέα.
 • Να ανακαλέσετε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα (πχ λογιστικές υποχρεώσεις).
 • Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Τηλεομοιοτυπία: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να μας υποβάλλεται αίτημα προς το email μας: muzike.thessaloniki@gmail.com. Γενικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η παρούσα πολιτική θεσπίστηκε για να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εξηγεί λεπτομερώς τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, σε τι τις χρησιμοποιούμε και σε ποιους ενδεχομένως να τις κοινοποιήσουμε. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: muzike.thessaloniki@gmail.com ή τηλεφωνικά στο +306946854375.

Πολιτική για τα Cookies
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies και ειδικότερα μέσω της εφαρμογής Koko Analytics που είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα από τον σχεδιασμό (GDPR compliant by design). Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν cookies των συνεργατών μας που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Επισκεφθείτε τους ιστότοπους των συνεργατών μας για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους περί απορρήτου και cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τη δράση σας στον ιστότοπό μας. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookie, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, σας υπενθυμίζουμε την ύπαρξη των Cookies προκειμένου να κρατάτε ενήμερες τις επιλογές σας (πχ ρυθμίσεις κ.λπ) αναφορικά με το θέμα αυτό.